4f/f (593)

يکشنبه 7 آبان 1396
15:49
مدیر
8: تعداد بازدید

4f/f (593)

بررسي پايداري فضاي كار (نمونه موردي : بازار روز)

پايداري در فضاي كار دو هدف عمده را دنبال مي كند: الف) توجه به منابع انساني ب) توجه به منابع طبيعي، كه نتيجه آن رشد اقتصادي و سپس رشد كسب و كار ميباشد.

الف) توجه به منابع انساني: يكي از نگرش هاي نو به مسأله كسب و كار پايدار، نگرشي مرتبط با نقش ارزش آفرين منابع انساني و ارتباط آن با استراتژي جاري در فضاهاي كار است كه عمده ترين مسائل مرتبط با آن عبارتند از: 1- مديريت برآورندة اخلاقيات و ارزشها در فضاي كار: در اين راستا بايد به آموزش كاركنان توجه خاص شود كه اين امر از طريق ارتقاء مهارت در كار و تعميق نگرش كاركنان و توجه به نظام ارزشيابي عملكرد و پاداش تحقق خواهد يافت. از جهتي ديگر قابليت هاي رهبري مديران بايد با اين شيوه ها افزايش يابد: ايجاد تغيير در فضاي كار، نشان دادن هدف اصلي و همراستا كردن همة كاركنان با آن، قدرت انگيزش و اشتياق در كاركنان، آگاهي در قبال محيط كار، تكرار كردن اصول، افزايش مهارتهاي ارتباطي حتي در سطح احساسات با كاركنان و برآوردن نيازهاي اصلي آنها. 2- طراحي محيط هاي كار با بهره وري بالا كه لازم است سه اصل رعايت شود: استفاده حداكثر از فضا، اثربخش بودن فضا در جهت بهره برداري بهينه از توانايي هاي منابع انساني، تجلي ارزش ها بدين مفهوم كه فضاي كار بايد ارزش هاي مورد نظر را به كاركنان و مشتريان منتقل نمايد و مشتريان نسبت به آن فضا و عملكرد آن احساس صميميت نمايند. 3- انعطاف پذيري و سياست لازمة نوآوري در فضاهاي كار.

در مقايسه با فضاي مجازي كه در آن تصاوير و نشانه ها، انتظارات اجتماعي و علاقمنديهاي بوجود آمده توسط فضاهاي فيزيكي واقعي را منعكس مي نمايند و اين خاص عصر حاضر است كه عصر تكنولوژي و اطلاعات و رسانه هاي ميباشد، حال ميتوان گفت: ايجاد فضاي كاري مورد نظر (بازار روز) تلاشي براي بوجود آوردن فضاهاي اجتماعي براي ارزش گذاري بر منابع انساني است كه نمايش دهنده چهره سنتي شهرهايي است كه رو به نابودي مي باشد و بايد در طراحي آن تلفيقي از نشانه ها و طرح هاي دوران معاصر و قديم بكار گرفته و به شيوه هاي مختلف آرايش داده شود.

افراد با ديدن اشياء و شنيدن صدا و لمس كردن و بوئيدن فضاي كار خود با آن ارتباط برقرار مي كند درحاليكه در طراحي فضاهاي كار مجازي يا فضاهاي مدرن، صدا و بو و دما و تعادل و جهت و جنس و بافت عناصر معرف فضا، فرموش شده اند، حال آنكه جذابيت بازارهاي سنتي نه فقط در تنوع بصري (سايه، روشن و رنگ هاو…) بلكه در تنوع اصواب و رايحه هاي مختلفي است كه در برخي راسته ها وجود دارد.

ب: توجه به منابع طبيعي: نگرش نو مرتبط با اين موضوع، طراحي اكولوژيك چند منظوره فضاهاي كاري است كه در فرآيند طراحي ساختمان فضاي كار بايد در اولويت قرار گيرد. لذا، استفادة محتاطانه از منابع طبيعي، توجه به استانداردهاي مصرف انرژي، نحوه صحيح مصرف آب، ايجاد فضاي سبز و اعمال سياست در مورد زبانه و آلودگي مطرح است. و هدف اين طراحي همزيستي سيستم هاي مصنوعي بشري (سازة محيط كار و تأسيسات و تجهيزات مرتبط با آن) با سيستم هي طبيعي است.

بديهي است كه تركيب موارد ياد شده، جذابيت فضاهاي كاري را افزايش خواهد داد.

Studying sustainability of work space (case sample: market)

Sustainability of work space is seeking for two major goals. A : considering human resources. B : considering natural sources that will lead to business and economic development.

A : considering human resources: one of the new approaches to the issue of sustainable business is considering the tremendous role of human resources and it's relationship with current strategy in work space with which the most important related issues are:

1- management considering moralities and values in the work environment: here, sufficient attention to training for the employees is required. This could be achieved by developing skills, deepening employees' viewpoint and taking the assessment system into account.

Furthermore, management capabilities of work leading should be developed with these methods: making changes in the work space, introducing the main goal to the employees and organizing them according to it, the power of motivation in the employees, increasing knowledge in the work environment, reviewing the principles, developing communication skills with employees (even with their feeling) and meeting their needs.

2- Designing work space with the best efficiency. Here, 3 principles should be followed: making best use of the space – efficiency of the space for making best use of the capabilities of human resources – manifestation of values that is work space should transfer the expected values to employees and customers, and customers should feel friendly towards that work space.

3- Flexibility and innovation in work space.

Comparing with the virtual spaces, in which images, symbols, symbols, social expectations and interests aroused by real physical spaces are reflected (this returns to the present time that is the time of technology, information and media), it could be said: making the expected work space (market) is and effort for making social spaces for assessing human resources, representing the traditional faces of the cities being destroyed, and in designing this, we must use a combination of old and contemporary designs and symbols and decorate it in different ways.

B : paying attention to natural resources : the new approach concerning this is the ecological and multipurpose design which must be taken into account as the priority in design process of work space building. Therefore, conservative use of natural resources, considering energy consumption standards, correct consumption of water, making green spaces and doing something about pollution and garbage of man – made systems (work space structure and the equipment related to it) with natural systems.

It is clear that the combination of these factors will add to the attraction of work environment.



6f/2 (34808)

جمعه 28 مهر 1396
12:06
مدیر
7: تعداد بازدید

6f/2 (34808)

فرسايش بادي و وزش گرد و غبار مرسوم ، بر زمين هايي كه مورد خاكورزي گندم زمستانه- آيش تابستانه ، در واشنگتن شرقي ايالات متحده آمريكا قرار دارند، باروري خاك را كاهش مي دهند و مي توانند با كيفيت نامطلوب هوا همكاري كنند.خاكورزي حفاظتي در طول آيش، براي كاهش دادن فرسايش و گرد و غبار شناخته شده است ،اما خاكورزي سنتي(CT) هنوز بر بيش از 80 درصد زمين هاي اين منطقه به كار برده مي شود. اين مقاله نتايج اقتصادي يك دوره 5 ساله (سال هاي زراعي 1995 تا 1999 ) سيستم خاكورزي را كه در منطقه ليند واشنگتن پژوهش شده است، در سايت كشاورز جوان گزارش مي دهد. ميانگين بارش سالانه پايگاه 224 و خاك لومي سيلتي شانو ( سيلتي زبر، مخلوط شده، فوق العاده فعال، مرطوب Xeric Hapolcambids ) است. سيستم هاي خاكورزي هستند: 1- خاكورزي سنتي(CT )-2-حداقل خاكورزي: (MTكشت و علف كش ها)،3- حداقل خاكورزي تاخيري:(DMTعلف كش ها وكشت تاخيري).

محصول دانه اي گندم در ميان اين سال ها بين 79/1 تا 20/5 در هكتار برآورد شده است. اما بين محصول دانه اي سيستم هاي خاكورزي در هر سال يا هنگام تحليل ميان سال ها اختلافي وجود ندارد. سيستم خاكورزي ، به طور اقتصادي ، بر اساس برگشتي بازار نسبت به هزينه هاي كل توليد مشابه بودند، اما DMA از CT براساس برگشتي بازار نسبت به هزينه هاي متغير ، سود آوري كمتري داشت (البته اين سودآوري كمتر، چندان محسوس نبود).تحليل گران اقتصادي نشان مي دهند كه هيچ كمك مالي مورد نياز نمي باشد تا توليدكنندگان را براي تغيير از شيوه سنتي به شيوه آيش با شخم كمتر ترغيب كند، زيرا اين سيستم ها در مجموع سود آور هستند. چون هيچ طعمه و دليل اقتصادي بلند مدت و كوتاه مدتي براي تبديل كردن CT به MT ( كه خاك را حفظ مي كند) وجود ندارد، اين يك راه حل پيروزمندانه و موفقيت آميز براي كشاورزان و محيط زيست مي باشد.

هنگامي كه مساحت زمين تحت آيش تابستانه(بهاره) در آمريكا در طول سه دهه  گذشته كاهش پيدا كرد، تناوب گندم-آيش زمستانه(پاييزه)، سيستم مسلط و عمده كاشت در مناطقي كه بارندگي سالانه يك متر از 350 ميليمتر دارند، باقي ماند. در ايالت واشنگتن شرقي و مناطق شمال مركزي ، آيش بهاره- گندم پاييزه ، سيستم مسلط و عمده كاشت بر تقريبا 2 ميليون هكتار مي باشد. كشاورزان در گريت پلين شمالي به طور مشخص فرسايش بادي را در زمين هاي آيش شده كاهش دادند با پذيرفتن سيستم خاكورزي كمينه (MT) و تمرين سيستم هاي بدون خاكورزي و شواهد تازه اي كاهش مشابه را در فرسايش بادي و تحمل در برابر گرد و غبار باد در پاسيفيك نوثوست نشان مي دهد. مركز اطلاعات خاكورزي حفاظتي(CTIC) گزارش داد كه كشاورزان در ايالات هاي گريت پلين غربي و پاسيفيك روش هاي MT و بدون خاكورزي را بر 34 درصد زمين هاي زراعي به كار بردند. اگرچه در ايالت واشنگتن فقط 26 درصد زمين هاي زراعي در روش MT و بدون خاكورزي بودند.

در واشنگتن شرقي- مركزي كه بارش سالانه معمولا بين 150 تا 300 ميلي متر است، حتي آيش MT كمياب است. براي مثال ، در حومه آدامز قلب منطقه گندم- آيش واشنگتن ، خاكورزي سنتي هنوز بر 88 درصد زمين هاي زراعي به كار برده مي شود. بيشترين مطالعات اخير اقتصادي روش هاي بدون خاكورزي و MT در سيستم گندم- آيش به منطقه گريت پلين آمريكا و پريريس كانادا مربوط مي شود. بازنگري اين كار نشان داده است كه سودبخشي مرتبط به اين سيستم هاي خاكورزي در مناطق نسبتا كم آب، با تغيير موقعيت تغيير كرده است، اگرچه كاهش خاكورزي عمدتا برگشتي خالص را افزايش مي دهد وقتي شدت كشت زراعتي هم افزايش يابد. وقتي پيشنهاد اين سيستم ها براي خاك و هوا مفيد تشخيص داده شدند، برخي پژوهشگران گزارش دادند كه براي روش بدون خاكورزي هزينه توليد بالاتر است. اسميت و همكارانش گزارش دادند كه حضور غير قابل كنترل علف هاي هرز در روش بدون خاكورزي در مناطق نسبتاكم آب مي تواند به طور عمده هزينه علف كشي و توليد كل را با ببرد.

اگرچه پژوهش هاي اخير كشاورزاني كه روش بدون خاكورزي را در يك منطقه نسبتا كم آب واشنگتن شرقي آزمايش كرده اند، آشكار مي كند كه هزينه ي توليد آنها براي كشت هايي كه بذرپاشي آنها در بهار انجام مي شود كمتر از روش CT بوده است. خاكورزي سنتي كه در طول آيش به كار برده مي شود شديد است و اغلب خاك را نسبت به فرسايش آسيب پذير مي كند.كمبود پس مانده هاي گياهي،كلوخه و زبر خاك بر سطح خاك مي تواند يك تهديد فرسايش بادي خطرناك را به وجود آورد و مطرح سازد. سيستم خاكورزي حفاظتي در پاسيفيك نوثوست عموما ابزار بدون برگردان را به كار گرفت مانند تيغه پهن V شكل براي خاكورزي مقدماتي بهاره ، به همراه استفاده از علف كش ها به جاي يك يا دو عمليات خاكورزي. اين كار مقادير بيشتري پس مانده هاي سطحي و زبري خاك را در طول آيش در مقايسه با روش CT حفظ مي كند. لي خبر داد كه ذرات گرد وغبار معلق كه 10 ميكرو متر (PM-10 و كوچك تر بودند در اسپوكان ايالت WA به 31 تا 54 درصد كاهش خواهند يافت، اگر خاكورزي حفاظتي يا روش بدون خاكورزي جايگزين آيش بهاره سنتي شود.

هر دو منطقه اسپوكان و تري سيتيز اوربان در مواجهه با استانداردهاي دولتي كيفيت هوا براي PM-10 در چندين مورد رد شدند. يكي از اين موارد، در طول يك توفان غبار (شن) بزرگ در 25 سپتامبر 1999 بود، وقتي كه PM-10 به 405 ميكرو گرم رسيد كه تقريبا سه برابر استاندار مجاز ملي 150 مي باشد. در آن روز، در تصادف چند اتومبيل در نزديك پندلتون هفت سرنشين كشته و22 نفر مجروح شدند. بله ، تخلف از فرمان استاندارد هاي دولتي كيفيت هوا، كه نمايندگان كيفيت هوا طرح ها را گسترش مي دهند تا اين مشكل را حل كنند.

چرا بيشتر كشاورزان گندم- آيش در پاسيفيك نوثوست درون مرزي خاكورزي حفاظتي را كار نمي برند؟ برخي كشاورزان ميزان دانه آب ناكافي براي استقرار موقعيت گندم پاييزه ، مشكلات در كنترل دم روباهي كلاهي (bromus tecnicum ) و ديگر علف هاي هرز ، به علاوه شياربازكن دانه به علت پس مانده بيش از حد را دليل اين موضوع مي آورند. همچنين مواردي درباره خطر سرمايه گذاري در ابزارهاي خاكورزي حفاظتي نمايان و آشكار مي شود تا براي برخي كشاورزان واشنگتن شرقي زمينه بي ميلي شود و آنها سيستم هاي آيش خاكورزي حفاظتي را قبول نكنند اين مقاله عملكرد محصول دانه اي و سودبخشي روش خاكورزي كميته (حداقل خاكورزي:MT ) و روش خاكورزي كمينه تاخيري (حداقل خاكورزي تاخيري :DMT) را در مقايسه با خاكورزي سنتي (CT) گزارش مي دهد ( براي كشت گندم آيش در واشنگتن شرقي نسبتا كم آب).

• وسايل و روش هاي آزمايش

آزمايش سيستم خاكورزي تناوب گندم- آيش از آگوست 1993 تا جولاي 1999 در ايستگاه پژوهشي آيشي دانشگاه ايالت واشنگتن در ليند واشنگتن انجام شد. اگرچه اولين عمليات آيش در سال 1993 رخ داد، اما پژوهش به مانند يك تحقيق 5 ساله توليد گندم انجام شد كه از 1995 تا 1999 طول كشيد، خاك لومي سيلتي شانو بيشتر از 2 متر عمق با شيب كمتر از 2 درصد داشت. اين طرح آزمايشي يك بلوك كامل تصادفي از سه سيستم خاكورزي بود كه چهار دفعه تكرار شد. قطعات مستقل 46ط 18 متر بودند ، كه اجازه مي داد تا تجهيزات كشاورزي در حد و اندازه صنعتي و تجاري استفاده شود . بخش هاي نزديك به هم وهم جوار زمين استفاده شدند براي اينكه بتوانيم داده ها را از هر دو بخش محصول و آيش پژوهش در هر سال جمع آوري كنيم .سه سيستم مديريتي خاكورزي عبارت بودند از:

ا- خاكورزي سنتي (  :(CTتكرار و زمان بندي استاندارد عمليات خاكورزي و استفاده از ابزارهاي معمول مورد استفاده كشاورزان

2- خاكورزي حفاظتي:(MT) تكرار و زمان بندي استاندارد عمليات خاكورزي ، علف كش ها به جاي خاكورزي جايگزين شدند و يك خيش V شكل ، بدون آنكه خاك را برگرداند با چنگك غلتان همراهش براي خاكورزي مقدماتي بهاره استفاده شد.

3- خاكورزي حفاظتي تاخيري(DMT) : شبيه به روش MT ، به جز خاكورزي مقدماتي بهاره با خيش V شكل كه دستكم تا اواسط ماه مه به تاخير انداخته شد. سيستم DMT شامل تحقيق شده است تا تاثيرش بر نگهداري رطوبت خاك ، كنترل فرسايش بادي و به علاوه ، امكانپذير و عملي بودن اقتصادي آن ، آزمايش و بررسي شود. توصيف جزئي خاكورزي و ديگر عمليات كاشت براي همه سيستم هاي خاكورزي در شيلينگر(2001) گزارش شده اند.

• تحليل اقتصادي

روش هاي استاندارد بودجه بندي فعاليت ها (سرمايه گذاري ها) به كار گرفته شدند تا متوسط هزينه هاي ثابت و متغير توليدات را براي هر سيستم خاكورزي تخمين بزنند. هزينه هاي ثابت شامل استهلاك ، بهره، ماليات ها، مسكن(تهيه جا) و بيمه بر دستگاه ها و يك هزينه سرجمع كشت هستند. هزينه هاي زمين براساس قانون محلي دوسوم مستاجر و يك سوم موجر از محصول سهم مي برند مي باشد كه با بازده سالانه تغيير مي كند. هزينه هاي متغير شامل بذر، كود، علف كش، بيمه آتش سوزي و تگرگ، سوخت ، تعميرات و نيروي كار مي باشد. هزينه هاي توليد براي هر سيستم خاكورزي براساس ترتيب حقيقي عمليات كه در آزمايش انجام شده است مي باشد،اما دستگاه هاي مخصوص مقياس كشت در منطقه را مورد فرض قرار داديم. خيش V شكل تيغه پهن تنها ابزار اضافي اي بود كه براي تغيير از سيستم CT به MT يا DMT مورد نياز بود.

ميزان كود ، علف كش و بذر آن مقاديري هستند كه در آزمايش ليند استفاده شدند. ميزان محصولات دانه اي ، ميانگين سال هاي 1995 تا 1999 هستند كه از اين آزمايش بدست آمده اند . همه مقدارهاي هزينه و سود براي هر هكتار تناوبي جمع آوري شدند. براي مثال ، هزينه ها و سود هاي آيش گندم پاييزه- آيش بهاره براي نيم هكتار گندم پاييزه و نيم هكتار آيش محاسبه شدند. اين گونه محاسبه به درستي ميانگين بازده هر هكتار در هر سال را براي يك كشاورز كه نصف زمين را در آيش و نصف ديگر را در كشت گندم پاييزه قرار داده است، توصيف مي كند. براي تحليل گران اقتصادي ، فرض مي شود كشاورزان در اين منطقه از هزينه دوباره كاشت محصول گندم پاييزه شان براي گندم بهاره در يك سال از پنج سال كشت خسارت خواهند ديد كه اين به علت جوانه نزدن گندم پاييزه به اندازه كافي يا مرگ زمستانه مي باشد. اين مورد در آزمايش ليند براي همه سيستم هاي خاكورزي به علت آب ناكافي ناحيه كشت براي كشت گندم پاييزه در سپتامبر 1994 رخ داد.

قيمت گندمي كه استفاده شده ، تني 02/144 دلار براي گندم سفيد و نرم و تني 3/187 دلار براي گندم بهاره سخت و قرمز ، معيار منطقه اي است براي تعيين قيمت فروش و بازاريابي سالانه محصولات به دست آمده در منطقه پژوهش. يك تحليل حساسيت شامل نشان دادن تاثيرات محدوده مرزي توليدات و قيمت گندم مي شود ، در ضمن شامل مي شود قيمت هاي كمتر از تني 110 دلار كه در سال هاي 1998و 1999 ديده شده است. برگشتي خالص بازار نسبت به هزينه توليد تعريف مي شود.پرداخت هاي دولتي مربوط به كسري در آمد (پرداخت هاي متحول كننده ، كامل كننده و قرضي) كه در سال 1998 مهم و قابل توجه بودند در نظر گرفته نشدند.افزودن پرداختهاي دولتي به تحقيق بر رتبه بندي سيستم هاي خاكورزي تاثيري نخواهد داشت چنانچه پرداخت هاي متحول كننده وكامل كننده ي تفكيك شده در سيستم هاي خاكورزي تغيير نكند( يعني بايد پرداخت ها براي همه خاكورزي ها مساوي باشد). هرچند صرف نظر از انتخاب خاكورزي، اين پرداخت ها بر راي درباره پويايي اقتصادي تاثير خواهند گذاشت.

• محصولات ، پس مانده و ذخيره آب

محصول دانه اي گندم پاييزه از سال 1995 تا 1999 محدود بين 79/1 تا 20/5 تن در هكتار بود. اختلاف آماري قابل توجهي در محصول دانه اي ميان سيستم هاي خاكورزي در هر سال يا در ميانگين 5 سال وجود ندارد . در صورتي كه آمار قابل توجهي نيست اما در هر سال محصول MT متجاوز يا مساوي محصول CT است. پس مانده هاي به جا مانده بر سطح خاك در پايان دوره آيش mo-13 به طور ميانگين برابر 770 ، 1390 و 1440 كيلو گرم بر هكتار براي CT ، MT و DMT مي باشد. براساس برنامه كشاورزي دولتي در مورد حداقل مقدار پس مانده سطحي مورد نياز براي خاك هايي با فرسايش زياد (390 كيلو گرم بر هكتار)، استفاده از روش CT در يك سال اين قانون را نقض كرد و مقدار پس مانده كمتر از 390 كيلو گرم بر هكتار شد. در ديگر سال ها هم اين موضوع فقط به صورت حدي رعايت شد. با در نظر گرفتن اينكه در همه سال ها در سيستم هاي MT و DMT مقدار پس مانده بيش از اندازه وجود داشت. در مجموع ، هر دو پارامتر حجم كلوخ و سطح ناهموار با مقايسهMT & DMT با CTبررسي شد. به طور ميانگين در همه چرخه هاي آيش ، حجم آب خاك در عمق صفر تا 15 سانتي (منطقه حضور بذر) همچنين در تمام برش عمودي 180 سانتي خاك به وسيله سيستم هاي خاكورزي تحت تاثير قرار نگرفت. بنابراين CT سود زراعي بيشتري از MT ، DMT در اين آزمايش نداشت ، اما روش CT زيان هاي كاملا مشخصي براي محيط دارد.

• سود بخشي و تحليل حساسيت

متغير بودن برگشتي خالص بازار ، هزينه محصولات مختلف و هزينه توليد را در طول آزمايش 5 ساله بازتاب مي كند. همچنان كه در بالا گفته شد ، در طول زمان و در ميان سيستم هاي خاكورزي بهاي گندم براي آزمايش 5 ساله ثابت نگه داشته شد و برگشتي خالص بازار نسبت به هزينه هاي كل براي سه سيستم خاكورزي به طور آماري به ميزان قابل توجهي (5 درصد) متفاوت نبود(جدول 3). با اندازه گيري برگشتي خالص نسبت به هزينه هاي متغير ، DMA از ديگر سيستم هاي خاكورزي در مقدار قابل توجه 05/0 سود آوري كمتري داشت. براساس ميانگين قيمت ها و محصولات ، برگشتي بازار هر سه سيستم خاكورزي كمتر از آن است كه هزينه هاي كل را پوشش دهد و مقدار 27 تا 40 دلار را نمي تواند پاسخگو باشد. هزينه هاي كل شامل :

1- دستمزد براي كارگر 2- هزينه زمين 3- استهلاك دستگاه ها 4- هزينه بهره  5- هزينه متغير هاي از دست رفته مي شوند.

منفي بودن برگشتي خالص بازار نسبت به هزينه هاي كل به طور روشن و واضح در توليد دانه اي عادي هستند، وقتي پرداخت هاي دولتي شامل كار نشده باشد( پرداخت هاي دولتي شامل پژوهش نشده اما هزينه زمين به صورتي است كه انگار پرداخت ها حساب شده است). اين دليل اهميت پرداخت هاي دولتي است كه تبديل به سرمايه شده و ارزش زمين را بالا مي برد ، متناسبا هزينه ها هم افزايش مي يابد. در نبود پرداخت هاي دولتي ، هزينه هاي زمين براي مالك كاهش خواهش يافت و برگشتي بازار شايد با دقت بيشتري هزينه ها را پوشش دهد.

 قيمت هاي بازار و ميزان محصولات كشاورزي به طور گسترده نسبت به زمان متغيرند. براي مثال ، ميانگين قيمت 5 ساله در اين تحليل 02/144 دلار به ازاي هر تن گندم سفيد نرم ، استفاده شد. اما قيمت گندم در منطقه تا تني 18/88 و 22/110 در سال هاي 1998 و 1999 به شدت سقوط كرد. به طور مشابه محصول گندم ديم در اين منطقه اساسا از سالي به سال ديگر متغير است. نتايج ميزان حساسيت براي MT رقابتي سيستم خاكورزي ، براي توضيح دادن تاثيرات تغيير پذيري قيمت و محصول اينجا مطرح مي شود. اگر ميانگين گندم MT ، 03/4 تن در هكتار باشد و قيمت 96/146 دلار براي هر تن دريافت مي شود ، برگشتي بازار نسبت به هزينه هاي كل مساوي 83/9 دلار مي شود. قيمت هاي 59/128 دلار پايين تر به ازاي هر تن ، براي همه محصولات 37/4 تن بر هكتار و كمتر. وجود ضرر و زيان را قبل از پرداخت دولتي نشان مي دهد.مقدار ميانگين محصولات دانه اي سال هاي 1996 تا 1999 آزمايش ، براي سيستم MT كه 89/3 تن بر هكتار است ، به گونه اي مي توان محاسبه كرد كه يك قيمت 19/147 دلار براي هر تن داشته باشيم تا هزينه كل 29/286 دلاري در هر هكتار تناوبي را پوشش دهد. اگر محصول دانه اي براي MT تا زير 03/3 تن در هكتار سقوط كند ، چنانچه در سال 1999 رخ داده كشاورز براي پرداخت هزينه هاي كل از محل فروش بازار درمانده خواهد شد ، حتي اگر قيمت گندم در بالاترين ميزان خود يعني 70/183 دلار براي هر تن باشد.

• نتيجه گيري

نتيجه گيري از اين پژوهش 5 ساله اختلاف آماري در مقدار محصول سيستم هاي آيش CT ، MT و DMT را نشان نمي دهد.سه سيستم خاكورزي از نظر اقتصادي معادل هستند كه براساس برگشتي بازار نسبت به هزينه توليد مي باشد. سيستم كاهش خاكورزي به وسيله كنترل فرسايش باد، توليدات بيشتر در آينده را وعده مي دهد. از اين گذشته سيستم هاي كاهش خاكورزي خطر تكذيب پرداختهاي دولتي را كاهش مي دهد ، به خاطر اينكه حتي بيشتر از آنچه دولت خواسته پس مانده سطحي باقي مي گذارد. تحليلگران اقتصادي نشان مي دهند كه هيچ كمك مالي يا حتي كمترين كمك مالي مورد نياز نمي باشد تا توليد كننده ها را براي تغيير از شيوه سنتي به شيوه آيش با شخم كمتر ترغيب بكند، چرا كه اين سيستم ها در مجموع سود آور هستند. اين موضوع به ويژه براي سيستم MT صادق است كه سودبخشي آن به طور آماري براي هر دو برگشتي بازار نسبت به هزينه هاي متغير و كل با CT برابر است. چون يك طعمه و دليل «اقتصادي» كوتاه مدت يا بلند مدت قابل توجه براي تبديل به سيستم آيشMT كه محافظ خاك است ، وجود ندارد ، اين نشان مي دهد بهترين تمرين مديريت كشاورزي را براي كشاورزان و هم ساكنان شهري كه در مسير وزش باد قرار گرفته اند. برنامه هاي آموزشي توسعه بايد سود اقتصادي و حفاظتي روش MT را كاملا مشخص كنند.

منابع ماخذ

آدرس اينترنتي:

www.daneshname.com

www.wickpodia.com

 




دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:مكان‌يابي تسهيلات و مديريت زنجيره تأمين

يکشنبه 4 تير 1396
23:18
مدیر
10: تعداد بازدید
مقدمه و کلیات تحقیق     1-  مقدمه تحلیل مسائل مکانیابی و تصمیم گیری در خصوص مکان تسهیلات از مسائل بسیار مهم در تصمیم گیری دولت ها ، سازمانها و شرکت ها محسوب می شود. بدون شک مکانیابی درست تسهیلات اثرات بسیار مهمی در منافع اقتصادی ، ارائه خدمات مناسب ورضایت مشتریان دارد و به […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نظریه زمان بندی

يکشنبه 4 تير 1396
23:17
مدیر
9: تعداد بازدید
فهرست مطالب: عنوان                                                                                                                                                          شماره صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  شماره صفحه فصل اول: کلیات تحقیق… 1 1-1- مقدمه. 2 1-2- کار زمانبندی.. 3 1-3- نظریه زمانبندی.. 4 1-4- زمانبندي در كسب و كار 4 1-4-1- زمانبندي در توليد. 5 1-4-2- زمانبندي در خدمات.. 6 1-5- مروری بر مدل­ها 6 1-6 – فرضیات عمومی و ارائه یک مدل […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط ارزش ادراک شده، کیفیت ادراک شده، رضایتمندی و تعهد مستمر ...

يکشنبه 4 تير 1396
23:17
مدیر
7: تعداد بازدید
گرایش بازرگانی داخلی عنوان بررسی ارتباط ارزش ادراک شده، کیفیت ادراک شده، رضایتمندی و تعهد مستمر با وفاداری و قصد خرید مجدد (مطالعه موردی تلفن های همراه) تابستان 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد: ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﺒﮏﺳ رﻫﺒﺮي و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ...

يکشنبه 4 تير 1396
23:17
مدیر
9: تعداد بازدید
(ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان) اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ: دﮐﺘﺮ اﮐﺮم ﻫﺎدﯾﺰاده ﻣﻘﺪم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور: دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز ﻗﻠﯿﭻ ﻟﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1390 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی بکارگیری مدیریت دانش درسطح سازمانها

يکشنبه 4 تير 1396
23:17
مدیر
12: تعداد بازدید
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب فصل اول مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….2 […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه:تحلیل اثر بخشی برنامه های آموزشی در بیمارستان شهدای شهرستان سرپل زهاب ...

يکشنبه 4 تير 1396
23:17
مدیر
7: تعداد بازدید
در بیمارستان شهدای شهرستان سرپل زهاب در سال 1392 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه ساختار سازمانی بر کارآفرینی در ادارات شهرستان سرپل ذهاب

يکشنبه 4 تير 1396
23:17
مدیر
12: تعداد بازدید
بررسی رابطه ساختار سازمانی بر کارآفرینی در ادارات شهرستان سرپل ذهاب برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه:تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک با تمرکز بر مدل ARCHSECRET بر رضایت مشتریان (مورد ...

يکشنبه 4 تير 1396
23:17
مدیر
8: تعداد بازدید
دکتر محمود نورایی سال: 1390 (همراه با پرسشنامه)   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد:بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

يکشنبه 4 تير 1396
23:17
مدیر
8: تعداد بازدید
دكترمحمدطالقاني   استادمشاور: دكتر شهرام گيلاني نيا   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین آمیخته های بازاریابی و فروش سیمان غرب

يکشنبه 4 تير 1396
23:16
مدیر
8: تعداد بازدید
  مشتریان و مصرف کنندگان، همواره در جستجوی عرضه کنندگانی هستند که کالا یا خدماتی به مراتب بهتر به آن ها ارائه کنند. شواهد و مدارك زيادي نيز نشان مي دهند كه در دنياي رقابتي امروز، كشف نيازها و خواسته هاي مشتريان و برآورده ساختن آن ها قبل از رقبا، يك شرط اساسي موفقيت براي […]

ادامه مطلب

لیست مطالب روانشناسی –

يکشنبه 20 فروردين 1396
11:52
مدیر
13: تعداد بازدید
لینک دانلود رایگان مقالات روانشناسی پایان نامه : روشهاي تدريس علوم اجتماعي تحقیق : بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان تحقیق : تست ناميدن اسامي و افعال تحقیق : ارزيابي عوامل استرس زاي شغلي مديران آموزشي مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران تحقیق : اثر آگاهي بر عملكرد تحقیق: بررسي … ادامه خواندن لیست مطالب روانشناسی –

ادامه مطلب

پایان نامه با موضوع مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

يکشنبه 20 فروردين 1396
11:52
مدیر
5: تعداد بازدید
عنوان کامل پایان نامه :مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی 1-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها متغیرهای این تحقیق عبارتند از:سازگاری،طلاق عاطفی، طلاق رسمی 1-6-1- تعریف نظری متغیر سازگاری: منظور از سازگاري انطباق متوالي با تغييرات و ايجاد ارتباط ميان خود و محيط است به نحوي كه حداكثر خويشتن … ادامه خواندن پایان نامه با موضوع مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

يکشنبه 20 فروردين 1396
11:51
مدیر
5: تعداد بازدید

دانلود پایان نامه مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

يکشنبه 20 فروردين 1396
11:51
مدیر
4: تعداد بازدید
عنوان کامل پایان نامه :مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی 2-1-1- انواع طلاق: از نظر فقه اسلامی طلاق به انواع زیر دسته بندی می شود: طلاق رجعى:طلاقى است که به درخواست مرد جارى مى‌شود و در آن وى موظف است تمام حقوق زن را از قبيل صداق، نفقه، پوشاک … ادامه خواندن دانلود پایان نامه مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

يکشنبه 20 فروردين 1396
11:51
مدیر
6: تعداد بازدید
عنوان کامل پایان نامه :مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی طلاق عدى: طلاق عدّى يا طلاق عدّه در دو مفهوم به‌کار مى‌رود: ۱- طلاق زنى که ۹ بار (۳ بار در ۳ بار) طلاق گرفته و بعد از هر سه طلاق، محلّلى وجود داشته است. اينگونه طلاق در هيچ … ادامه خواندن پایان نامه ارشد مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

ادامه مطلب

مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی:دانلود پایان نامه ارشد

يکشنبه 20 فروردين 1396
11:51
مدیر
8: تعداد بازدید
عنوان کامل پایان نامه :مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی طلاق توافقی: در قانون چیزی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و در واقع طلاق توافقی محصول ابتکار زنانی است که در برخورد با نواقص قانون مردسالار آن را به وجود آورده اند و با توجه به این که … ادامه خواندن مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی:دانلود پایان نامه ارشد

ادامه مطلب

مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی-دانلود پایان نامه

يکشنبه 20 فروردين 1396
11:51
مدیر
5: تعداد بازدید

مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی-پایان نامه ارشد

يکشنبه 20 فروردين 1396
11:50
مدیر
6: تعداد بازدید
عنوان کامل پایان نامه :مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی تعارض های ناشی از طلاق عاطفی صرف نظر از این که کنار آمدن با  مشکلات موجود به خاطر ملاحظات احتمالي و وجود فرزندان تبدیل به عادتی تحمیلی وگاها ناخوشایند برای والدین می شود، اما از هم پاشیدن انگیزه وجایگزین … ادامه خواندن مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی-پایان نامه ارشد

ادامه مطلب

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود نمونه سوال فايل هاي آموزشي و پژوهشي نقد و بررسي مظالب است. | طراح قالب: آوازک